Elver price triples to $2,600 a pound as season ends